Wytyczne dotyczące dystansowania społecznego dla wszystkich osób przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w celu ochrony osób starszych oraz osób o podwyższonym ryzyku

Informacje ogólne i zakres wytycznych

Informacje przeznaczone są dla całego społeczeństwa. Zawierają one porady dotyczące środków dystansowania społecznego, które powinny być stosowane do zmniejszenia kontaktów pomiędzy ludźmi w celu ograniczenia liczby zakażeń koronawirusem (COVID-19). Przeznaczone są dla osób mieszkających we własnych domach z dostępem do dodatkowej pomocy ze strony znajomych, rodziny lub opiekunów, a także dla osób bez dostępu do takiej pomocy. Osoby mieszkające w domach opieki mogą się zapoznać z odpowiednimi wytycznymi.

Osobom o podwyższonym ryzyku ciężkiego przebiegu choroby w wyniku zakażenia koronawirusem (COVID-19) zaleca się szczególnie rygorystyczne stosowanie poniższych środków dystansowania społecznego.

Grupa ta obejmuje następujące osoby:
• osoby w wieku od 70. roku życia (bez względu na inne schorzenia)
• osoby w wieku poniżej 70. roku życia cierpiące na choroby wymienione poniżej (tzn. wszystkie osoby dorosłe, które powinny być szczepione przeciw grypie na zalecenie lekarza):
• przewlekłe choroby układu oddechowego, np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rozedma płuc oraz zapalenie oskrzeli
• przewlekłe choroby serca, np. niewydolność serca
• przewlekła choroba nerek

• przewlekła choroba wątroby, np. zapalenie wątroby
• przewlekłe choroby neurologiczne, np. choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, upośledzenie umysłowe lub porażenie mózgowe
• cukrzyca
• schorzenia śledziony – np. anemia sierpowata i osoby po usunięciu śledziony
• osłabiony układ odpornościowy w wyniku chorób takich jak HIV i AIDS lub przyjmowania leków takich jak sterydy, bądź chemioterapii
• osoby o znacznej nadwadze (wskaźnik masy ciała BMI 40 lub wyższy)
• kobiety ciężarne

Uwaga: istnieją także inne stany chorobowe zwiększające jeszcze bardziej ryzyko związane z ciężkim przebiegiem choroby COVID-19. Państwowa służba zdrowia w Anglii (NHS) będzie udzielać osobom należącym do tej kategorii bezpośrednich porad dotyczących środków, jakie należy podjąć w celu zabezpieczenia siebie i innych. W chwili obecnej należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących separacji społecznej podanych poniżej.

Do tej grupy należą osoby wyjątkowo narażone ze względu na złożone problemy medyczne, w tym m.in.:
• osoby po przeszczepie narządu przyjmujące stale leki immunosupresyjne
• osoby cierpiące na chorobę nowotworową poddawane obecnie chemioterapii lub radioterapii
• osoby cierpiące na nowotwory krwi i szpiku kostnego, np. białaczka na
każdym etapie leczenia
• osoby cierpiące na poważne choroby układu oddechowego, w tym mukowiscydoza lub ciężka postać astmy (wymagające hospitalizacji lub
leczenia lekami sterydowymi)
• osoby z ciężkimi chorobami układowymi, np. poważna choroba nerek (wymagająca dializy)

Na czym polega dystansowanie społeczne

Środki dystansowania społecznego to działania mające na celu ograniczenie do minimum kontaktów pomiędzy ludźmi. Ułatwi to zmniejszenie liczby zakażeń koronawirusem (COVID-19).

Środki dystansowania społecznego są następujące:

 1. Unikanie kontaktu z osobami, u których występują objawy zakażenia koronawirusem (COVID-19). Objawy te obejmują wysoką temperaturę i/lub nowy uporczywy kaszel.
 2. Unikanie korzystania ze środków transportu publicznego, gdy nie jest to konieczne, zmiana pory podróży na godziny, w których liczba pasażerów jest mniejsza, jeżeli jest to możliwe.
 3. Praca z domu, jeżeli jest to możliwe. Pracownicy powinni uzyskać w tej kwestii wsparcie ze strony pracodawców. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dla pracowników.
 4. Unikanie dużych zbiorowisk ludzkich oraz przebywania w małych
  pomieszczeniach z innymi osobami, np. w pubach, kinach, restauracjach, teatrach, barach i klubach.
 5. Unikanie towarzyskich spotkań z rodziną i znajomymi. Utrzymywanie
  kontaktów przy pomocy technologii zdalnych, np. telefonu, Internetu, mediów społecznościowych.

W celu kontaktu z lekarzem lub uzyskania podstawowych usług należy korzystać z telefonu lub Internetu.

Wszyscy powinni przestrzegać tych zaleceń w stopniu, w jakim jest to
realistycznie możliwe.

Osobom w wieku powyżej 70. lat, osobom chorym i kobietom ciężarnym stanowczo zaleca się przestrzeganie, w miarę możliwości, powyższych środków oraz znaczne ograniczenie bezpośredniej interakcji z rodziną i znajomymi.

Zalecenia te będą najprawdopodobniej obowiązywać przez kilka tygodni.

Mycie rąk i higiena układu oddechowego

Oto kilka ogólnych zasad, których przestrzeganie może zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusowych układu oddechowego:
• częstsze mycie rąk – mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund lub używanie środka do odkażania rąk po przybyciu do domu lub do pracy, po wycieraniu nosa, kichaniu lub kaszlu, przed jedzeniem lub dotykaniem żywności
• unikanie dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi dłońmi
• unikanie bliskiego kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby
• zasłanianie ust i nosa przy kaszlu lub kichaniu chusteczką jednorazową, po czym wyrzucenie jej do kosza i umycie rąk
• czyszczenie oraz dezynfekcja często dotykanych przedmiotów i powierzchni w domu

Co należy zrobić w razie pojawienia się objawów zakażenia koronawirusem (COVID-19)

Wytyczne są takie same dla całej populacji, włącznie z osobami o podwyższonym ryzyku poważnego zachorowania w wyniku zakażenia koronawirusem (COVID- 19). W razie pojawienia się objawów zakażenia COVID-19 (wysoka temperatura i/lub nowy uporczywy kaszel), należy pozostać w domu i izolować się od innych osób przez 7 dni. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie zostań w domu.

Jak uzyskać pomoc w dostarczeniu żywności i leków, ograniczając kontakty z ludźmi

Można poprosić o pomoc rodzinę, znajomych i sąsiadów oraz korzystać z usług internetowych. Jeżeli nie jest to możliwe, służby publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje charytatywne i całe społeczeństwo przygotowują się do udzielania pomocy osobom, którym zalecono pozostanie w domu. Ważne jest kontaktowanie się z innymi osobami i zwrócenie się o pomoc w ustaleniu sposobu zapewnienia żywności, leków i innych niezbędnych produktów i usług, a także dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Osoby korzystające z pomocy organizacji opieki zdrowotnej lub socjalnej, np. osoby korzystające z pomocy władz lokalnych lub służby zdrowia, będą miały nadal dostęp do tych usług.

Służby świadczące usługi opieki zdrowotnej lub socjalnej będą musiały zachować dodatkowe środki ostrożności w celu ochrony swoich podopiecznych. Porady dla pracowników opieki podano w części Świadczenie opieki w domu.

Co należy zrobić w razie umówionej wizyty w szpitalu lub u lekarza w tym okresie

Wszystkim zalecane jest korzystanie ze zdalnego dostępu do pomocy medycznej, jeśli tylko jest to możliwe. Jeżeli jednak w tym okresie pacjent ma ustalony termin wizyty w szpitalu lub w innej placówce medycznej, należy skontaktować się z lekarzem lub specjalistą w celu zapewnienia kontynuacji odpowiedniego leczenia oraz rozważenia przeniesienia wizyty na późniejszy termin.

Porady dla osób odwiedzających, w tym osób świadczących opiekę

Należy skontaktować się z osobami odwiedzającymi, w tym rodzinę i znajomych, aby powiadomić ich o konieczności ograniczania kontaktów towarzyskich i poprosić, aby zaprzestały wizyt w tym okresie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu zapewnienia podstawowej opieki. Podstawowa opieka obejmuje pomoc w myciu, ubieraniu się lub przygotowywanie posiłków.

Osoby korzystające regularnie z pomocy organizacji opieki zdrowotnej lub socjalnej, w ramach usług władz lokalnych lub prywatnie, powinny powiadomić usługodawcę o ograniczeniu kontaktów i uzgodnić plan dalszego świadczenia opieki.

Jeżeli podstawową opiekę zapewniają członkowie rodziny lub znajomi, należy uzgodnić z nimi dodatkowe środki ostrożności w celu zapewnienia należytej ochrony. Przydatne mogą być porady podane w części Świadczenie opieki w domu.

Pomocne może być również omówienie postępowania w razie ewentualnego zachorowania opiekuna. Osoby wymagające pomocy i opieki, które nie wiedzą z kim się skontaktować lub nie mają rodziny i znajomych mogących służyć pomocą, mogą się skontaktować z władzami lokalnymi, które powinny być w stanie udzielić odpowiedniej pomocy.

Porady dla osób mieszkających z osobami o podwyższonym ryzyku

Osoby mieszkające z osobami o podwyższonym ryzyku powinny zapoznać się z poradami dla członków gospodarstwa domowego.

Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne

Zrozumiałe jest, że osoby stosujące środki dystansowania społecznego mogą
odczuwać nudę lub frustrację. Możliwe jest wystąpienie zmian nastroju,
pogorszenie humoru, przygnębienie, niepokój lub problemy ze snem, a także odczuwanie braku kontaktów towarzyskich poza domem.

W takich sytuacjach możliwe jest nabycie złych przyzwyczajeń, które z kolei mogą powodować dalsze pogorszenie samopoczucia. Istnieje jednak kilka prostych sposobów na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego w tym okresie, na przykład:
• zapoznanie się z ćwiczeniami, które można wykonywać w domu
proponowanymi na stronie NHS
• zajęcie się ulubionymi zajęciami – może to być czytanie, gotowanie, inne
hobby, którym można zająć się w domu, słuchanie radia lub oglądanie
telewizji
• dbałość o spożywanie zdrowych, racjonalnych posiłków, picie odpowiedniej ilości wody, regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, unikanie palenia, alkoholu i narkotyków
• należy otwierać okna, aby wietrzyć pomieszczenia, w miarę możliwości mieć kontakt z naturalnym oświetleniem słonecznym lub wyjść do ogródka

Można również wyjść na spacer na świeżym powietrzu, pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 2 metrów od innych osób.

Dostępne są również dalsze informacje dotyczące zachowania zdrowia
psychicznego w tym okresie.

W jaki sposób utrzymywać kontakt z rodziną i znajomymi

Należy skorzystać ze wsparcia swoich przyjaciół, rodziny i innych grup
znajomych. Kontakty ze znajomymi można utrzymywać telefonicznie, listownie lub przez Internet. Osoby te można powiadomić o wybranej formie kontaktu i starać się go regularnie utrzymywać. Jest to bardzo istotne dla zachowania zdrowia psychicznego, podobnie jak rozmowa o swoim samopoczuciu.

Należy pamiętać, że dzielenie się swoimi obawami z zaufanymi osobami jest rzeczą pożyteczną i może stanowić wsparcie także dla innych osób. Można również skorzystać z telefonu zaufania zalecanego przez NHS.

Porady dla opiekunów nieformalnych

Osoby opiekujące się osobami o podwyższonym ryzyku powinny podjąć proste środki ostrożności w celu ich ochrony i obniżenia ryzyka w obecnych
okolicznościach. Należy przestrzegać zasad higieny, w tym:
• myć ręce po przybyciu oraz często, przy użyciu mydła i wody przez co najmniej 20 sekund lub używać środka odkażającego
• zasłaniać usta i nos chusteczką jednorazową lub rękawem (nie dłonią) przy kaszlu lub kichnięciu
• natychmiast wyrzucić zużytą chusteczkę do kosza i umyć ręce
• nie odwiedzać podopiecznych w razie pojawienia się objawów choroby
i zorganizować inną formę opieki nad nimi
• należy udzielić podopiecznym informacji o odpowiednich kontaktach w razie choroby, o korzystaniu z internetowego serwisu NHS 111 w związku
z koronawirusem oraz pozostawić numer telefonu NHS 111 w widocznym
miejscu
• informacje o różnych dostępnych formach pomocy i porady na temat planu działania w sytuacji awaryjnej można uzyskać od Carers UK
• należy dbać o własne zdrowie i dobre samopoczucie w tym okresie.

Dyżury Konsularne Tymczasowo Odwołane

Szanowni Państwo uprzejmie informuję że moje dyżury w Konsulacie w Spectrum Centre, są tymczasowo odwołane z powodu wirusa „Koronawirus”. Proszę o kontakt w pilnych sprawach tel. 07745096059 lub 07703357546. Email: Zosia@polishconsulateinv.org

Koronawirus: Aktualne Informacje i Zalecenia

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa znajdziesz pod podanym linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Od niedzieli 15 marca zamknięte zostaną na 10 dni granice Polski dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszane zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności.
   

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  LUB

 • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
  Lista szpitali zakaźnych

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei, Korei Południowej oraz we Włoszech.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Dyżur Konsularny w Inverness 21 Marzec 2020 ODWOŁANY!

Z przykrością informuję, że zaplanowany na dzień 21 marca 2020 r. Dyżur Konsularny w Inverness zostaje odwołany.

Kolejny termin wizyty konsula zostanie podany w późniejszym czasie.

Sesja Informacyjna dla Obywateli Unii Europejskiej na Temat Statusu Osoby Osiedlonej

Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej (status osoby osiedlonej oraz tymczasowy status osoby osiedlonej)

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin będą mogli składać wnioski o pozostanie w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r. w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie przyznany status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej.

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Niektóre osoby będą mogły pozostać w Wielkiej Brytanii bez konieczności składania wniosku – na przykład obywatele Irlandii oraz osoby posiadające tzw. indefinite leave to remain (zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony).

Zarejestruj się, aby otrzymywać elektroniczne aktualizacje na temat systemu.

Kiedy można złożyć wniosek

System osiedleńczy dla obywateli Unii Europejskiej został już uruchomiony. Osoby spełniające kryteria mogą już składać wnioski.

Ostatecznym terminem składania wniosków będzie 30 czerwca 2021 r.

Przyznany status może zależeć od czasu złożenia wniosku.

W razie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy

Wnioski będą mogły składać osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii przed 12 kwietnia 2019 r. Ostatecznym terminem składania wniosków będzie 31 grudnia 2020 r.

Opłaty

Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE jest bezpłatne .

Osoby, które dokonały opłaty składając wniosek w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE, otrzymają jej zwrot.

Kto powinien złożyć wniosek

Z kilkoma wyjątkami, wnioski powinni składać:

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

W innych przypadkach wnioski muszą być składane, nawet przez osoby:

Kto jeszcze może złożyć wniosek

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii również będą mogły składać wnioski, jeżeli:

 • członek ich rodziny posiadający obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (z którym obecnie pozostają w separacji, lub który zmarł) mieszkał w Wielkiej Brytanii
 • są członkami rodziny osoby posiadającej obywatelstwo brytyjskie, z którą wspólnie zamieszkują poza terenem Wielkiej Brytanii oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • są głównym opiekunem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 • są dzieckiem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii lub głównym opiekunem dziecka

Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczą cymi składania wniosków przez osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Osoby, które nie muszą składać wniosków

Wniosków nie muszą składać osoby posiadające:

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed jej przystąpieniem do UE

Osoby te muszą składać wnioski, jeśli nie posiadają tzw. indefinite leave to remain.

Osoby posiadające tzw. indefinite leave to remain, mają zwykle potwierdzającą ten fakt pieczątkę w paszporcie lub pismo z brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ang. Home Office).

Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii, które nie mieszkają na jej terenie („pracownicy przygraniczni”)

Pracownicy przygraniczni nie muszą składać wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej.

Należy zapoznać się ze wskazówkami dla pracowników przygranicznych w celu sprawdzenia:

 • czy danej osobie przysługuje status pracownika przygranicznego
 • jakie prawa będą jej przysługiwać
 • co powinni zrobić członkowie jej rodziny, aby pozostać w Wielkiej Brytanii

Osoby zwolnione z kontroli imigracyjnej

N ie mogą składać wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej. Osoby zwolnione z kontroli imigracyjnej nie muszą podejmować żadnych działań, aby pozostać w Wielkiej Brytanii.

O zwolnieniu z kontroli imigracyjnej informowani są między innymi:

 • dyplomaci zagraniczni oddelegowani do Wielkiej Brytanii
 • członkowie NATO

Po upływie okresu zwolnienia, na przykład z powodu zmiany pracy, konieczne będzie złożenie wniosku w ciągu 90 dni. Wnioski można będzie składać przed ostatecznym terminem przypadającym na 30 czerwca 2021 r., pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r.

Rodzaj przyznanego statusu

Prawa i status obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii nie ulegną zmianie do 30 czerwca 2021 r., jeżeli Wielka Brytania wystąpi z UE na podstawie umowy.

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Osoby, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE, będą mogły w dalszym ciągu żyć i pracować w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r.

Zostanie im przyznany jeden z dwóch statusów:

 • status osoby osiedlonej lub
 • tymczasowy status osoby osiedlonej

Nie będzie można dokonać wyboru wnioskowanego statusu. Będzie on zależeć od długości okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii w chwili składania wniosku. Posiadane prawa będą zależeć od uzyskanego statusu.

Status osoby osiedlonej

Status osoby osiedlonej zostanie przyznany osobom:

 • zamieszkałym w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. (lub 12 kwietnia 2019 r., jeżeli Wielka Brytanii opuści Unię Europejska bez umowy)
 • zamieszkałym w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez okres 5 lat (okres ten jest nazywany pobytem ciągłym, tzw. continuous residence)

Pięcioletni okres pobytu ciągłego oznacza zamieszkiwanie na terenie Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie 12-miesięcznym w ciągu 5 kolejnych lat. Wyjątek stanowi:

 • jeden okres nieobecności z ważnego powodu nieprzekraczający 12 miesięcy (na przykład urodzenie dziecka, poważna choroba, szkolenie zawodowe lub oddelegowanie do pracy za granicą)
 • obowiązkowa służba wojskowa dowolnej długości
 • czas spędzony poza granicami w charakterze urzędnika państwowego lub członka rodziny urzędnika państwowego
 • czas spędzony poza granicami w ramach służby w siłach zbrojnych lub jako członek rodziny osoby odbywającej służbę w siłach zbrojnych

Posiadając status osoby osiedlonej, można będzie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii bez ograniczeń. Osoby uprawnione będą mogły również wnioskować o obywatelstwo brytyjskie.

Tymczasowy status osoby osiedlonej

Osoby zamieszkałe na terenie Wielkiej Brytanii przez okres krótszy niż 5 lat, po złożeniu wniosku będą zwykle otrzymywać tymczasowy status osoby osiedlonej. Okres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii musi rozpocząć się przed 31 grudnia 2020 r. (lub przed 12 kwietnia 2019 r., jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy).

Wniosek o status osoby osiedlonej można będzie złożyć po upływie 5 lat ciągłego pobytu.

Jeżeli okres ciągłego 5-letniego pobytu będzie upływać przed 30 grudnia 2020 r., ze złożeniem wniosku można zaczekać do jego zakończenia. Oznacza to, że w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostanie przyznany status osoby osiedlonej bez konieczności wcześniejszego wnioskowania o status tymczasowy.

Od daty uzyskania tymczasowego statusu osoby osiedlonej można będzie pozostać w Wielkiej Brytanii przez okres kolejnych 5 lat.

Prawa przysługujące w ramach statusu osoby osiedlonej oraz tymczasowego statusu osoby osiedlonej

W ramach przyznanych statusów można będzie:

 • pracować w Wielkiej Brytanii
 • korzystać z opieki publicznej służby zdrowia (ang. NHS)
 • podejmować naukę lub kontynuować studia
 • korzystać z funduszy publicznych, takich jak zasiłki i świadczenia emerytalne, po spełnieniu określonych wymogów
 • podróżować do i z Wielkiej Brytanii

Pobyt poza granicami Wielkiej Brytanii

Posiadając status osoby osiedlonej można będzie przebywać nieprzerwanie przez okres do 5 lat poza granicami Wielkiej Brytanii, nie tracąc swojego statusu. Ta kwestia wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament.

Obywatele Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin będą mogli spędzić nieprzerwanie do 4 lat poza granicami Wielkiej Brytanii, nie tracąc statusu osoby osiedlonej. Ta kwestia wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament.

Osoby posiadające status tymczasowy będą mogły spędzić nieprzerwanie do 2 lat poza granicami Wielkiej Brytanii, nie tracąc swojego statusu. Aby uzyskać status osoby osiedlonej, konieczne będzie utrzymanie ciągłego pobytu.

Urodzenie dziecka po złożeniu wniosku

Po otrzymaniu statusu osoby osiedlonej przez rodzica, dzieci urodzone podczas jego zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii automatycznie nabędą obywatelstwo brytyjskie.

Po otrzymaniu statusu tymczasowego przez rodzica, dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii nabędą automatycznie prawo do statusu tymczasowego. Dzieci nabywają obywatelstwo brytyjskie, jeśli są do tego uprawnione poprzez swojego rodzica.

Możliwość sprowadzenia do Wielkiej Brytanii członków rodziny

Członkowie bliskiej rodziny mogą dołączyć do osób zamieszkałych w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. Po przybyciu będą musieli [składać wnioski w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej] .

Jeżeli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej na podstawie umowy, członków bliskiej rodziny można będzie sprowadzić po 31 grudnia 2020 r., o ile zostaną spełnione poniższe warunki:

 • związek rozpoczął się przed 31 grudnia 2020 r.
 • w chwili składania wniosku osoby pozostają w związku

W razie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, ostatecznym terminem na sprowadzenie do niej członków swojej rodziny będzie 30 marca 2022 r.

W ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej nie będzie można sprowadzić osób pozostających w związku, który rozpoczął się po 31 grudnia 2020 r. Będą one mogły przybyć do Wielkiej Brytanii na innych zasadach, na przykład na podstawie wizy rodzinnej.

Wymogi dotyczące składania wniosku

Składając wniosek, należy posiadać dokument potwierdzający:

 • tożsamość
 • zamieszkanie w Wielkiej Brytanii, o ile nie jest posiadana karta stałego pobytu lub tzw. indefinite leave to remain/enter.

Dokument potwierdzający tożsamość

Potrzebny jest ważny paszport lub dowód osobisty. Potrzebna jest również cyfrowa fotografia twarzy.

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą wykorzystać:

W razie ich braku, w określonych sytuacjach można będzie wykorzystać inne dowody potwierdzające tożsamość. Należy wykorzystać formularz kontaktowy systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej w przypadku nieposiadania żadnego dokumentu tożsamości.

Składając wniosek, można:

 • wykorzystać „EU Exit: ID Document Check’, aby zeskanować swój dokument i przesłać fotografię. W tym celu należy wykorzystać telefon z systemem operacyjnym Android
 • wysłać dokument pocztą i przesłać zdjęcie za pomocą aplikacji internetowej (można je wykonać samodzielnie)

W celu potwierdzenia swojej tożsamości można wykorzystać telefon z systemem operacyjnym Android należący do innej osoby. Można również udać się do jednej z organizacji oferujących skanowanie dokumentów. Należy umówić się na spotkanie. Konieczne może być uiszczenie opłaty.

Dokument potwierdzający pobyt ciągły

Aby uzyskać status osoby osiedlonej, zazwyczaj konieczne jest zamieszkanie na terenie Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man przez co najmniej 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy w ciągu 5 lat. Podczas składania wniosku konieczne będzie przedstawienie odpowiedniego dowodu.

Osoby niezamieszkałe na terenie Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez okres 5 lat mogą być uprawnione do ubiegania się o status tymczasowy.

Aby umożliwić zautomatyzowane sprawdzenie pobytu w oparciu o rejestry podatkowe oraz określone świadczenia można podać numer ubezpieczenia społecznego.

W razie pozytywnego wyniku kontroli nie będzie potrzeby przedstawiania dokumentów potwierdzających zamieszkanie. Dokumenty będą wymagane jedynie w przypadku niewystarczających danych do potwierdzenia nieprzerwanego pobytu w Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bezzwłocznie przekaże informacje o konieczności przedstawienia określonych dokumentów, o ile będą wymagane po złożeniu wniosku. Fotografie oraz skany dokumentów można będzie przesłać wraz z internetowym formularzem wniosku.

Należy zapoznać się z listą dokumentów jakie można będzie przedstawićbrytyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych na wypadek konieczności przedstawienia dodatkowych dowodów.

Osoby skazane w sprawach karnych

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie sprawdzać, czy osoby, które ukończyły 18 lat, nie popełniły poważnych lub wielokrotnych przestępstw i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa.

Pytania będą dotyczyć przestępstw popełnionych na terenie Wielkiej Brytanii oraz poza jej granicami. Sprawdzone zostaną również bazy danych rejestrów karnych.

Osoby skazane za popełnienie drobnych wykroczeń, na przykład ukarane mandatem za przekroczenie prędkości, będą w dalszym ciągu uprawnione do ubiegania się o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej.

Status osoby osiedlonej oraz status tymczasowy można będzie uzyskać nawet w razie posiadania innych wyroków skazujących. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

W przypadku osób, które odbyły karę pozbawienia wolności, wymagany będzie 5-letni okres ciągłego zamieszkania, licząc od dnia zwolnienia z zakładu karnego, zanim będą one mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej.

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Osoby te będą musiały przedstawić dowód pozostawania w związku z członkiem rodziny z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Składanie wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej

System został uruchomiony. Osoby uprawnione mogą już składać wnioski.

Można również podjąć decyzję o późniejszym złożeniu wniosku, w zależności od okoliczności.

Ostatecznym terminem składania wniosków będzie 30 czerwca 2021 r. lub 31 grudnia 2020 r., jeżeli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej bez umowy.

Wnioski można składać za pomocą różnych urządzeń, na przykład laptopa, telefonu z systemem operacyjnym Android lub iPhone’a.

Złóż wniosek teraz

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykorzysta przekazane dane osobowe do podjęcia decyzji o uwzględnieniu wniosku. Należy zapoznać się ze sposobem przetwarzania danych osobowych przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Kiedy konieczne będzie składanie wniosków w formie papierowej

Wniosków elektronicznych nie będą mogły składać osoby będące:

 • członkami rodziny osoby posiadającej obywatelstwo brytyjskie, z którą wspólnie zamieszkują poza Wielką Brytanią, na terenie Szwajcarii oraz krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • członkami rodziny osoby posiadającej obywatelstwo brytyjskie, która posiada również obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i mieszkała na terenie Wielkiej Brytanii przed uzyskaniem obywatelstwa brytyjskiego
 • głównym opiekunem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 • dzieckiem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii lub głównym opiekunem dziecka

Wnioski w formie papierowej muszą zostać również złożone w razie niemożności przedstawienia paszportu lub dowodu osobistego w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Wniosek w formie papierowej można uzyskać.

Opłaty

Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE jest wolne od opłat.

Osoby, które dokonały opłaty składając wniosek w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE, otrzymają jej zwrot.

Uzyskiwanie pomocy

Pomoc przy składaniu wniosku można uzyskać telefonicznie oraz elektronicznie. Numery telefonów są różne, w zależności od tego, czy należą do samorządu lokalnego, czy innej organizacji pomagającej w składaniu wniosków.

Osoby przebywające na terenie Wielkiej Brytanii

Tel.: 0300 123 7379

Od pon. do pt. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 20:00

Sobota i niedziela, w godz. od 9:30 do 16:30

Należy sprawdzić opłaty za połączenia telefoniczne

Osoby pozostające poza granicami Wielkiej Brytanii

Tel.: +44 (0)203 080 0010

Od pon. do pt. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 20:00

Sobota i niedziela, w godz. od 9:30 do 16:30

Członkowie organizacji pomagającej w składaniu wniosków

Tel.: 0300 790 0566

Od pon. do pt. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 20:00

Sobota i niedziela, w godz. od 9:30 do 16:30

Należy sprawdzić opłaty za połączenia telefoniczne

Wykorzystanie formularza kontaktowego systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej w celu elektronicznego uzyskania pomocy.

Pomoc można uzyskać przez telefon, jeżeli będzie konieczna przy wypełnianiu elektronicznego wniosku.

Osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Wnioski będą mogły składać również osoby:

 • będące członkami rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 • będące członkami rodziny obywatela Wielkiej Brytanii, zamieszkałe wspólnie z nim poza Wielką Brytanią w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • będące członkami rodziny osoby posiadającej obywatelstwo brytyjskie, która posiada również obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i mieszkała na terenie Wielkiej Brytanii przed uzyskaniem obywatelstwa brytyjskiego
 • które miały w przeszłości członka rodziny posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii zamieszkałego w Wielkiej Brytanii
 • będące głównym opiekunem obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 • będące dzieckiem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii lub -głównym opiekunem dziecka

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Osoby będące członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Wnioski będą mogły składać osoby pozostające w związku z obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jako ich małżonkowie, partnerzy życiowi tej samej płci lub partnerzy pozostający w wolnym związku.

Wnioski mogą być również składane przez osoby spokrewnione z obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ich współmałżonkami lub partnerami życiowymi tej samej płci jako:

 • dzieci, wnuczęta lub prawnuczęta poniżej 21. roku życia
 • pozostające na ich utrzymaniu dzieci powyżej 21. roku życia
 • pozostający na ich utrzymaniu rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie
 • pozostający na ich utrzymaniu krewni

Wnioski będą zwykle musieli składać członkowie rodzin będących obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Członkowie rodzin obywateli Irlandii mogą składać wnioski, chociaż nie jest to konieczne.

Osoby uprawnione, będące członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą składać wnioski elektronicznie.

Osoby, których członek rodziny jest obywatelem brytyjskim (tzw. wnioski „Surindera Singh’a”]

Do złożenia wniosku mogą być uprawnione osoby, które mieszkały z członkiem rodziny poza Wielką Brytanią na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz:

 • pozostają z nim w związku małżeńskim lub partnerskim
 • nie ukończyły 21. roku życia i są jego dzieckiem lub wnukiem/wnuczką
 • ukończyły 21. rok życia i są pozostającym na jego utrzymaniu dzieckiem lub wnukiem/wnuczką
 • są pozostającym na jego utrzymaniu rodzicem lub dziadkiem/babcią

W kraju wspólnego pobytu musi mieścić się główne miejsce zamieszkania. Członek rodziny posiadający obywatelstwo brytyjskie musi również pracować, studiować lub utrzymywać się samodzielnie podczas pobytu w tym kraju.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku na tej podstawie nie mogą składać go elektronicznie – muszą korzystać z wniosków w formie papierowej.

Wniosek w formie papierowej można uzyskać.

Osoby, które miały w przeszłości członka rodziny posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii zamieszkałego w Wielkiej Brytanii

Osoby, które miały w przeszłości członka rodziny zamieszkałego w Wielkiej Brytanii mogą być uprawnione do złożenia wniosku. Nazywane jest to „zachowanym prawem pobytu”.

Osoby uprawnione z tytułu zachowanego prawa pobytu mogą składać wnioski elektronicznie.

Osoby uczące się w Wielkiej Brytanii

Wnioski mogą być składane przez osoby uczące się w Wielkiej Brytanii oraz spełniające jeden z poniższych warunków:

 • są dzieckiem obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który wyjechał z Wielkiej Brytanii lub zmarł
 • jeden z rodziców pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim z obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który wyjechał z Wielkiej Brytanii lub zmarł
 • jeden z rodziców pozostawał uprzednio w związku małżeńskim lub partnerskim z obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który wyjechał z Wielkiej Brytanii lub zmarł

Zakwalifikowanie się na podstawie takich okoliczności oznacza, że rodzic również jest uprawniony do złożenia wniosku, o ile posiada prawo do sprawowania opieki.

W razie śmierci członka rodziny

Wnioski mogą być również składane przez osoby, których członek rodziny zmarł, o ile mieszkały one nieprzerwanie na terenie Wielkiej Brytanii jako członkowie jego rodziny przez co najmniej rok przed zgonem.

Osoby które pozostawały w związku małżeńskim lub partnerskim w przeszłości

Wnioski mogą być również składane przez osoby będące w związku małżeńskim lub partnerskim z obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który zakończył się rozwodem, unieważnieniem lub rozwiązaniem podczas ich zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Spełniony musi być również jeden z następujących warunków:

 • związek małżeński lub partnerski trwał co najmniej 3 lata, a obydwie osoby mieszkały w tym czasie w Wielkiej Brytanii przez co najmniej jeden rok
 • posiadane jest prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 • posiadane jest prawo dostępu do dziecka obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w przypadku dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia
 • posiadanie jest prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii przysługujące ofiarom przemocy domowej stosowanej wobec nich w związku małżeńskim lub partnerskim

Osoby będące „głównym opiekunem” obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Wnioski mogą być składane przez osoby będące „głównym opiekunem” obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii zamieszkałego w Wielkiej Brytanii. W takim przypadku wnioski mogą być również składane przez dzieci opiekuna pozostające na jego utrzymaniu.

Aby pełnić rolę głównego opiekuna należy:

 • sprawować codzienną opiekę, w tym podejmować decyzje dotyczące edukacji, zdrowia i finansów oraz
 • być członkiem rodziny lub opiekunem prawnym

Te obowiązki mogą być sprawowane wspólnie z osoba trzecią.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku na tej podstawie nie mogą składać go elektronicznie – muszą korzystać z wniosków w formie papierowej.

Wniosek w formie papierowej można uzyskać.

Główny opiekun osoby dorosłej

Wnioski mogą być składane przez głównych opiekunów pozostającej na ich utrzymaniu osoby dorosłej będącej obywatelem brytyjskim.

Główny opiekun dziecka

Wnioski mogą być składane przez głównych opiekunów dziecka posiadającego obywatelstwo Wielkiej Brytanii lub dziecka posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, jeżeli pozostaje ono na ich utrzymaniu

Wnioski mogą być składane przez głównych opiekunów dziecka posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, które:

 • uczy się w Wielkiej Brytanii
 • ma rodzica posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który pracuje w Wielkiej Brytanii w czasie, kiedy mieszka w niej dziecko
 • ma rodzica posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który mieszka w Wielkiej Brytanii w czasie nauki dziecka
 • ma rodzica posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który przestał pracować w Wielkiej Brytanii lub wyjechał z niej

Co należy przedstawić, składając wniosek

Podczas składania wniosku konieczne będzie przedstawienie dowodu potwierdzającego pozostawanie w związku z członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii – na przykład świadectwa urodzenia, aktu małżeństwa, świadectwa zawarcia związku partnerskiego lub karty pobytu. Można je zeskanować i dostarczyć z elektronicznym formularzem wniosku.

Składając wniosek przed złożeniem wniosku przez członka swojej rodziny, konieczne będzie również przedstawienie dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz miejsce zamieszkania.

Osoby posiadające kartę stałego pobytu w Wielkiej Brytanii nie muszą przedstawiać żadnych dowodów.

Osoby nieposiadające biometrycznej karty pobytu powinny umówić się na spotkanie z pracownikiem brytyjskiego biura ds. składania wniosków w sprawie wiz i bywatelstwa brytyjskiego UK Visa and Citizenship Application Services – UKVCAS) w celu przedstawienia swoich danych biometrycznych (odcisków palców i zdjęcia lub wyłącznie zdjęcia w przypadku dzieci poniżej 5. roku życia).

Kiedy konieczne jest przedstawienie dodatkowych dowodów

W niektórych przypadkach konieczne będzie przedstawienie takich samych dokumentów jak przy składaniu wniosku o kartę pobytu.

Należy sprawdzić jakie dokumenty powinny zostać przedstawione wraz z wnioskiem o kartę pobytu, jeżeli:

Kiedy należy złożyć wniosek

System osiedleńczy dla obywateli Unii Europejskiej został już uruchomiony. Ostatecznym terminem składania wniosków będzie 30 czerwca 2021 r., z wyjątkiem kilku przypadków.

Decyzja zostanie najprawdopodobniej podjęta szybciej, jeżeli wniosek zostanie złożony wraz z wnioskiem członka rodziny lub po złożeniu przez niego wniosku.

Składając wniosek, członek rodziny otrzyma jego numer. Można go wykorzystać do „połączenia” swojego wniosku z jego wnioskiem, aby zostały rozpatrzone wspólnie.

Osoby będące głównym opiekunem obywatela Wielkiej Brytanii

Mogą składać wnioski od 1 maja 2019 r.

Członkowie rodzin zmarłych obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

Istnieje możliwość uzyskania statusu osoby osiedlonej przed upływem pięcioletniego okresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii.

W chwili śmierci członek rodziny musi być zatrudniony lub samozatrudniony na terenie Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man. Osoba składająca wniosek musi mieszkać razem z nim przed jego śmiercią. Musi zostać również spełniony jeden z następujących warunków:

 • osoba składająca wniosek musi mieszkać nieprzerwanie na terenie Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man przez co najmniej 2 lata przed śmiercią członka rodziny lub *śmierć następuje w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej

Osoba zamieszkała za granicą i będąca członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mieszkającego w Wielkiej Brytanii

W razie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy osoby niezamieszkałe w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., będą mogły wnioskować o dołączenie do członka swojej rodziny po tym terminie, o ile zostaną spełnione następujące wymogi:

 • członek rodziny posiada status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej
 • związek rozpoczął się przed 31 grudnia 2020 r.
 • z członkiem rodziny łączą je bliskie relacje – jest to współmałżonek/współmałżonka, partner/partnerka życiowa tej samej płci, partner/partnerka pozostająca w wolnym związku, pozostające na utrzymaniu dziecko lub wnuk/wnuczka, pozostający na utrzymaniu rodzic lub dziadek.

W razie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, ostatecznym terminem na sprowadzenie do niej członków swojej rodziny będzie 30 marca 2022 r.

Osoby posiadające prawo stałego pobytu lub tzw. indefinite leave to enter or remain

Procedura składania wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej jest inna dla osób posiadających kartę stałego pobytu lub tzw. indefinite leave to enter or remain.

Osoby posiadające ważną kartę stałego pobytu w Wielkiej Brytanii

Osoby posiadające ważną kartę stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, będą mieć jeden z podanych niżej dokumentów:

 • zaświadczenie w niebieskiej karcie pobytu (różowej dla osób narodowości szwajcarskiej)
 • zaświadczenie w paszporcie
 • biometryczną kartę pobytu potwierdzającą prawo stałego pobytu (wyłącznie w przypadku osób niebędących obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)

Dokument nie jest kartą stałego pobytu, jeśli widnieje na nim napis „registration certificate” (świadectwo rejestracji)

Na karcie stałego pobytu osób pochodzących z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii widnieje napis „Document Certifying Permanent Residence” (Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu)

Na biometrycznej karcie pobytu osób niebędących obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii widnieje napis „Permanent Residence Status” (Status stałego pobytu).

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Wymagane czynności

Aby pozostać w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r., konieczne będzie:

 • złożenie wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej – bez potrzeby udowadniania ciągłego zamieszkania przez okres 5 lat lub
 • złożenie wniosku o obywatelstwoprzed 30 czerwca 2021 r. (lub 31 grudnia 2020 r., jeżeli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej bez umowy)

Osoby posiadające prawo stałego pobytu lub tzw. indefinite leave to enter or remain (zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony)

Indefinite leave to enter or remain (ILR) stanowi rodzaj statusu imigracyjnego.

O tzw. indefinite leave to enter or remain należy zwykle wnioskować.

Posiadające go osoby mają zwykle pieczęć w paszporcie lub pismo z brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Możliwe jest również posiadanie „winietki” (naklejki) lub biometrycznego pozwolenia na pobyt.

Osoby posiadające tzw. indefinite leave to enter or remain in the UK mogą pozostać w Wielkiej Brytanii bez konieczności składania wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej. Jeśli jednak zdecydują się na złożenie wniosku (i spełniają wszystkie pozostałe wymogi), otrzymają „indefinite leave to remain w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej” – zwanego również statusem osoby osiedlonej.

Oznacza to, że mogą spędzić nieprzerwanie do 5 lat poza granicami Wielkiej Brytanii nie tracąc statusu osoby osiedlonej (zamiast 2 lat wynikających z posiadanego obecnie tzw. indefinite leave to enter or remain).

Kwestia dozwolonej długości zamieszkania poza granicami Wielkiej Brytanii wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament.

Nie będzie potrzeby przedstawienia dowodu potwierdzającego ciągły pobyt przez okres 5 lat.

Obywatele Unii Europejskiej, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed jej przystąpieniem do UE 1 stycznia 1973 r.

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii zamieszkali w Wielkiej Brytanii przed rokiem 1973 mogli otrzymać IRL automatycznie. W innych przypadkach, aby pozostać w Wielkiej Brytanii po czerwcu 2021 r., konieczne będzie złożenie wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE.

Osoby nieposiadające dokumentu potwierdzającego ich status ILR, mogą:

Osoby pochodzące z Malty oraz Cypru również mogą składać wnioski o obywatelstwo brytyjskie w systemie Windrush.

Składanie wniosków w obydwu systemach jest bezpłatne.

Składanie wniosku dla swojego dziecka

Można składać wniosek o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej dla swojego dziecka, jeżeli nie ukończyło 21. roku życia oraz:

 • jest obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub
 • nie jest obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ale jest nim osoba składająca wniosek lub jej współmałżonek/współmałżonka bądź partner/partnerka

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Dziecko może złożyć wniosek samodzielnie.

W razie złożenia wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej

Można będzie „połączyć” wniosek dziecka ze swoim wnioskiem, wykorzystując numer uzyskany podczas składania swojego wniosku.

Można to uczynić w dowolnym czasie po złożeniu swojego wniosku – nie trzeba czekać na decyzję.

We wniosku można podać własny adres email, jeżeli dziecko nie posiada swojego.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dziecko uzyska taki sam status jak rodzic.

W ten sam sposób należy postąpić z każdym wnioskiem składanym dla każdego dziecka.

Wymagane dowody

Podczas składania wniosku konieczne będzie przedstawienie dowodu potwierdzającego pokrewieństwo z dzieckiem.

Nie będzie potrzeby przedstawiania dowodu zamieszkania dziecka na terenie Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może jednak wystąpić o dowód potwierdzający zamieszkanie przed wydaniem decyzji w kwestii złożonego wniosku

W razie niezłożenia wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej

W przypadku osób uprawnionych do złożenia wniosków w ramach systemu, zasadne może okazać się złożenie własnego wniosku przed wnioskiem dziecka.

W innym razie, aby ubiegać się o status osoby osiedlonej, konieczne będzie przedstawienie dowodu na nieprzerwane pięcioletnie zamieszkanie dziecka na terenie Wielkiej Brytanii albo dziecko będzie musiało złożyć wniosek samodzielnie.

Jeżeli dziecko nie mieszkało nieprzerwanie przez okres 5 lat na terenie Wielkiej Brytanii, może ubiegać się o status tymczasowy.

Jeżeli rodzic nie kwalifikuje się do złożenia wniosku, ponieważ nie zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, ale dziecko jest do tego uprawnione, ponieważ w niej mieszka, wniosek można w dalszym ciągu złożyć w jego imieniu. Podczas składania wniosku konieczne będzie przedstawienie dowodu potwierdzającego zamieszkanie w Wielkiej Brytanii.

Osoby będące obywatelami Irlandii

Obywatele Irlandii nie muszą składać wniosków o status osoby osiedlonej ani tymczasowy status osoby osiedlonej.

Dzieci obywateli Irlandii nie posiadające obywatelstwa brytyjskiego będą natomiast uprawnione do:

 • takiego samego statusu jaki mogą uzyskać ich rodzice, w zależności od długości zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii lub
 • statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej w oparciu o własne miejsce zamieszkania.

Osoby będące obywatelami Irlandii

Obywatele Irlandii nie muszą składać wniosków o status osoby osiedlonej ani tymczasowy status osoby osiedlonej.

Dzieci obywateli Irlandii nie posiadające obywatelstwa brytyjskiego będą natomiast uprawnione do:

 • takiego samego statusu jaki mogą uzyskać ich rodzice, w zależności od długości zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii lub
 • statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej w oparciu o własne miejsce zamieszkania.

Osoby, które kończą lub rozpoczynają pracę w innym kraju Unii Europejskiej

W określonych sytuacjach, osoby składające wniosek oraz ich rodziny mogą otrzymać status osoby osiedlonej po okresie zamieszkania krótszym niż 5 lat.

Osoby, które muszą zrezygnować z pracy

Osoby będące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą uzyskać status osoby osiedlonej, jeśli muszą zrezygnować z pracy lub samozatrudnienia z powodu wypadku lub choroby. Ten stan nazywany jest również stałą niezdolnością do pracy (ang. permanent incapacity).

W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Osoby te będą mogły uzyskać status osoby osiedlonej, jeżeli:

 • tuż przed zdarzeniem mieszkały nieprzerwanie w Wielkiej Brytanii przez okres 2 lat
 • stała niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową, która upoważnia do uzyskania świadczeń emerytalnych przyznawanych przez instytucję brytyjską.

Status osoby osiedlonej mogą również uzyskać osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim z obywatelem Wielkiej Brytanii.

Osobom będącym członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w czasie, kiedy przestały one pracować, również może przysługiwać status osoby osiedlonej.

Osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny

Status osoby osiedlonej mogą uzyskać obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, którzy przestali pracować po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego oraz:

 • były nieprzerwanie zatrudnione lub samozatrudnione przez okres jednego roku przed przejściem na emeryturę, mieszkając nieprzerwanie na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 3 lat lub
 • ich współmałżonkowie lub partnerzy życiowi posiadają obywatelstwo brytyjskie

Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą uzyskać status osoby osiedlonej, jeżeli przeszły na wcześniejszą emeryturę oraz:

 • pracowali nieprzerwanie (ale nie w formie samozatrudnienia) przez okres jednego roku przed emeryturą, mieszkając nieprzerwanie w Wielkiej Brytanii przez okres 3 lat lub
 • ich współmałżonkowie lub partnerzy życiowi posiadają obywatelstwo brytyjskie

Osoby, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie w innym kraju Unii Europejskiej

Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą uzyskać status osoby osiedlonej, jeśli podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie w innym kraju Unii Europejskiej oraz:

 • wcześniej mieszkały i były zatrudnione lub samozatrudnione w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez okres 3 lat oraz
 • zwykle wracały do domu w Wielkiej Brytanii raz w tygodniu

Osobom będącym członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w czasie podjęcia przez nich zatrudnienia lub samozatrudnienia w innym kraju UE również może przysługiwać status osoby osiedlonej.

Po złożeniu wniosku

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przyznany zostanie status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej. Należy zapoznać się z posiadanymi prawami.

Sprawdzanie i wykazywanie swojego statusu

Swój status można sprawdzić w Internecie po otrzymaniu decyzji w sprawie złożonego wniosku.

Dokument w wersji papierowej nie zostanie wydany, jeżeli zainteresowana osoba:

Do 31 grudnia 2020 r. można będzie udowodnić posiadanie prawa pobytu w Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu, dowodu osobistego (w przypadku obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) lub biometrycznej karty pobytu.

Uaktualnianie swoich danych osobowych

Dane osobowe powinny być regularnie uaktualniane, na przykład w razie otrzymania nowego paszportu.

Składanie wniosku o nadanie obywatelstwa

Można będzie składać wnioski o nadanie obywatelstwa zazwyczaj w ciągu 12 miesięcy od otrzymania statusu osoby osiedlonej.

W razie uiszczenia opłaty za wniosek

Osoby, które dokonały opłaty składając wniosek w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej, otrzymają jej zwrot.

Stwierdzenie błędu we wniosku przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Przed podjęciem decyzji w sprawie złożonego wniosku, Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skontaktuje się z wnioskującym umożliwiając mu korektę błędu.

Poinformuje również o konieczności dostarczenie dodatkowych dowodów.

W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku

Można będzie wystąpić o rewizję administracyjną wydanej decyzji.

Obecnie nie przysługuje odwołanie się od decyzji.

Wniosek można będzie złożyć ponownie w dowolnym czasie do 30 czerwca 2021 r. lub 31 grudnia 2020 r., jeżeli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej bez umowy)

W przypadku wcześniej złożonego wniosku dotyczącego statusu imigracyjnego

W większości przypadków wcześniej złożone wnioski dotyczące statusu imigracyjnego nie będą rozpatrywane po złożeniu wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej. Opłaty za wcześniejsze wnioski zostaną zwrócone.

Należy skontaktować się z Wydziałem ds. imigracji i wiz brytyjskich w celu sprawdzenia, jak wpłynie to na wcześniej złożony wniosek imigracyjny.

Szczegółowe wskazówki dostępne są na stronie internetowej.

Witaj na Stronie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Inverness i Szkockich Highlandach

Uprzejmie informuję że Konsul Honorowy urzęduje od 16go kwietnia 2018 w poniedziałki i środy od 16:00 do 17:00.

Polski konsulat znajduje się w pokoju numer 3 w Spectrum Centre w Inverness.

Sprawy administracyjne, jak dawniej, proszę zgłaszać w Konsulacie Generalnym w Edynburgu: 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE. Telefon: +441315520301.

W sprawach paszportowych i prawnych proszę dzwonić do centrum informacji konsularnej pod numerem +442030789618.

W sprawach wyjątkowych, np. wypadkach lub sprawach kryzysowych, proszę dzwonić do Konsula Honorowego pod numerem +447703357546 lub +447745096059.

Uwaga
Urząd jest nieczynny w soboty, niedziele, oraz w polskie, szkockie i ogólnobrytyjskie dni ustawowo wolne od pracy (Nationwide and Scottish Bank Holidays).