Witaj na Stronie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Inverness i Szkockich Highlandach

Uprzejmie informuję że Konsul Honorowy urzęduje od 2018 roku w poniedziałki i środy od 16:00 do 17:00.

Polski konsulat znajduje się w pokoju numer 3 w Spectrum Centre w Inverness.

Sprawy administracyjne, jak dawniej, proszę zgłaszać w Konsulacie Generalnym w Edynburgu: 2 Kinnear Road, Edinburgh EH3 5PE. Telefon: +441315520301.

W sprawach paszportowych i prawnych proszę dzwonić do centrum informacji konsularnej pod numerem +442030789618.

W sprawach wyjątkowych, np. wypadkach lub sprawach kryzysowych, proszę dzwonić do Konsula Honorowego pod numerem +447703357546 lub +447745096059.

Uwaga
Urząd jest nieczynny w soboty, niedziele, oraz w polskie, szkockie i ogólnobrytyjskie dni ustawowo wolne od pracy (Nationwide and Scottish Bank Holidays).

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

adres: 2 Kinnear Road, EH3 5PE Edinburgh
telefon: +44 131 5520301
e-mail: edinburgh@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu obejmuje Szkocję.

Rejestracja na spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu

W związku z wprowadzeniem w Szkocji 3 fazy wychodzenia z lockdownu, od dnia 16 lipca br. będzie możliwe przywrócenie regularnego przyjmowania interesantów w urzędzie, jednakże z zachowaniem zasad dystansowania społecznego.  W przypadku zmiany wytycznych przez Rząd Szkocji, terminy otwarcia zapisów mogą ulec zmianie.

System zapisów przez stronę e-konsulat zostanie uruchomiony w dniu 10 lipca br.

Uwzględniając zalecenia władz lokalnych oraz ze względu na wciąż istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem, ograniczeniu ulegnie liczba przyjmowanych interesantów w stosunku do sytuacji sprzed pandemii.

Nowe terminy spotkań będą udostępniane w systemie każdego dnia roboczego o godz. 20.00 (wizyty na następny tydzień). Pojawiająca się informacja o treści ,,brak terminów do dnia…” oznacza, że udostępniona pula terminów została zarezerwowana, a następne pojawią się kolejnego dnia o godz. 20.00. Wolne terminy pojawiają się również w przypadku rezygnacji z wizyty i jej odwołania w systemie e-konsulat przez osoby wcześniej zapisane.

Na terenie konsulatu będą mogły przebywać jedynie osoby, których obecność jest niezbędna do załatwienia danej sprawy. Uprzejmie prosimy dostosować się do wytycznych i po wejściu do urzędu kierować się do wyznaczonego punktu przyjęć. Absolutnie niezbędne jest zachowanie punktualności przy wizytach w urzędzie.

Przypominamy o konieczności stosowania obowiązujących zaleceń, w tym dotyczących noszenia maseczek zakrywających twarz. 

Zachęcamy do odbierania paszportów drogą pocztową. W tym celu należy przynieść ze sobą opłaconą do 100 gramów kopertę SPECIAL DELIVERY, z danymi adresata (imię, nazwisko, adres). Do koperty prosimy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu.

Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa w urzędzie są załatwiane w drodze korespondencyjnej.

Sprawy pilne, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań prosimy zgłaszać mailowo na adres: edinburgh@msz.gov.pl

Opłaty konsularne

Poz.Rodzaj czynnościWysokość opłaty w GBP
I. Czynności w sprawach paszportowych
1.01Wydanie paszportu94 GBP
1.02Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia30 GBP
1.03Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia35 GBP
1.04Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej26 GBP
1.05Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia13 GBP
1.06Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza281 GBP
1.07Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej179 GBP
1.08Wydanie drugiego paszportu94 GBP
II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
2.01Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)307 GBP
2.02Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)35 GBP
2.03Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)69 GBP
2.04Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*)307 GBP
2.05Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274)26 GBP
III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców
3.01Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej52 GBP
3.02Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej52 GBP
3.03Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen dla obywateli Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Rosji30 GBP
3.04Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen w trybie przyśpieszonym wyłącznie dla obywateli Rosji60 GBP
3.05Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca26 GBP
3.06Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)26 GBP
IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń
4.01Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej52 GBP
4.02Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich43 GBP
4.03Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych26 GBP
V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów
5.01Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą26 GBP
5.02Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wiosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)26 GBP
5.03Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowanie terminu w postępowaniu18 GBP
5.04Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej43 GBP
5.05Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii z akt sprawy26 GBP
VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń
6.01Legalizacja dokumentu26 GBP
6.02Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wpisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzanego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym52 GBP
6.03Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem26 GBP
6.04Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego26 GBP
6.05Poświadczenie daty okazania dokumentu26 GBP
6.06Sporządzenie aktu notarialnego171 GBP
6.07Wykonanie innej czynności notarialnej26 GBP
6.08Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)77 GBP
6.09Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)26 GBP
6.10Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych43 GBP
VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego
7.01Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)426 GBP
7.02Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa43 GBP
7.03Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo43 GBP
7.04Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ***)43 GBP
7.05Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego43 GBP
7.06Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie *)***)43 GBP
7.07Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu ***)43 GBP
7.08Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju43 GBP
7.09Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji43 GBP
7.10Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego26 GBP
VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej
8.01Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)205 GBP
8.02Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej256 GBP
8.03Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki171 GBP
8.04Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej35 GBP
IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności ****)
9.01Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu77 GBP
9.02Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym26 GBP

*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

Pozostałe opłaty
1.Opłata z wydanie wielojęzycznego formularza przez konsula*****) 26 GBP

*****) Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH
 
Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od: 

 1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
 2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
 3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
 4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

 1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
 2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Podstawa prawna:
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. 2019 poz. 1909);
•    Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
•    Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

PASZPORTY

🇵🇱 konsulaty w 🇬🇧 przywracają zapisy na wizyty poprzez system e-Konsulat. W trosce o Państwa zdrowie i ze względu na wciąż istniejące ryzyko zakażenia #COVID19, wydłużeniu ulegną przerwy między wizytami, co ograniczy ich ilość. Prosimy o cierpliwość. Wciąż zachęcamy wszystkich do odbierania paszportów drogą pocztową. Wszelkie sprawy niewymagające osobistego stawienia się w urzędzie są wciąż załatwiane w drodze korespondencyjnej.

ONE YEAR LEFT TO APPLY TO THE EU SETTLEMENT SCHEME

Today (30 June 2020) marks one year before the EU Settlement Scheme application deadline of 30 June 2021. Already there have been over 3.6 million applications and, according to internal management figures, more than 3.3 million applications have been granted.

EEA citizens and their family members who have been granted pre-settled or settled status have secured their rights in UK law, ensuring that they will have the evidence they need to continue living and working in the UK – the country they call home.

The latest detailed official statistics show that the highest number of applications have so far come from Polish (697,900), Romanian (590,100) and Italian (363,600) nationals with more than 3.2 million applications coming from citizens living in England, 180,700 from Scotland, 59,400 from Wales and 59,700 from Northern Ireland.

 Secure your status now by applying on GOV.UK 

 • range of support is available online, by email and over the telephone to help EEA citizens and their family members apply to the EU Settlement Scheme.
 • The EU Settlement Resolution Centre continues to provide support seven days a week by telephone and by email.
 • People can use the EU Exit ID Document check app available on iPhone and on Android to complete the identity stage of their application. A postal route is also available.
 • Assisted Digital offers additional support for those who do not have the appropriate access, skills or confidence to apply online.
 • We have also translated communication materials into 26 EU languages, including Welsh and Irish.
 • Applications must also be submitted for children of any age and parents applying on their behalf are encouraged to link their applications.